Zásady ochrany soukromí

Společnost Belupo respektuje Vaše soukromí a zavázala se chránit Vaše osobní údaje. Chtěli bychom Vás proto seznámit s tím, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje. V těchto Zásadách ochrany soukromí vysvětlíme, jakým způsobem zacházíme s osobními údaji, které zpracováváme my prostřednictvím Vašich interakcí s námi, a to i prostřednictvím používání našich webových stránek nebo podobných prostředí, jako jsou například mobilní webové stránky nebo aplikace, které provozujeme a spravujeme, a z nichž máte přístup k těmto Zásadám ochrany soukromí (dále jako „webové stránky“).

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme, byly přesné a aktuální. Informujte nás,

prosím, pokud se Vaše osobní údaje během Vašeho vztahu s námi změní.

§ 2 Úředník pro ochranu údajů

Společnost Belupo jmenovala koordinátora pro ochranu údajů, který bude podle potřeby komunikovat a jednat jako okamžité kontaktní místo v rámci společnosti Belupo. Koordinátora ochrany údajů lze kontaktovat na adrese belupo@belupo.cz.

§ 3 Principy a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Může se jednat o informace, jako je Vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, adresa IP nebo uživatelské chování. Nezahrnují údaje, kde byla odstraněna totožnost (anonymní údaje).

Osobní údaje o Vás používáme:

· pro účely odpovědí na Vaše dotazy a vyhovění Vašim požadavkům, například k odeslání požadovaných informací

· abychom Vám posílali důležité informace o našem obchodním vztahu s Vámi, o našich podmínkách obchodování nebo používání, anebo abychom Vám zasílali další informace týkající se zpracování Vašich údajů.

· k podporování našich obchodních zájmů, například pro analýzu dat, kontroly, vývoj nových produktů a služeb, zlepšování našich interakcí s Vámi, pozvednutí našich webových stránek, přizpůsobení používání našich webových stránek, prezentací našich produktů a nabídek, které jsou Vám přizpůsobeny na míru, a rovněž ke zjišťování efektivity našich reklamních kampaní. V tomto ohledu se striktně řídíme právními ustanoveními a pokud možno používáme pouze anonymní údaje, které neumožňují vyvodit závěry ohledně Vás jako jednotlivce. Zákon může stanovit samostatné předpoklady pro individuální využití údajů;

· k provozování online informací založených na používání; více informací o tom naleznete v sekci „cookies“.

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon dovoluje.

§ 4 Jak jsou Vaše údaje shromažďovány

Pro shromažďování údajů od Vás a o Vás používáme různé metody, mimo jiné prostřednictvím:

· Přímé interakce: Můžete nám dát své údaje vyplněním formulářů, žádostí o zaměstnání u nás nebo korespondencí s námi, poštou, telefonem, e-mailem nebo jiným způsobem. To může zahrnovat osobní údaje, které nám poskytnete při zakoupení nebo používání našich produktů, přihlášení k odběru našich služeb nebo publikací, požadavku na zasílání marketingu, účasti v soutěži, propagaci nebo průzkumu nebo poskytnete-li nám zpětnou vazbu.

· Automatizované technologie nebo interakce: Při interakci s našimi webovými stránkami můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o Vašem zařízení, postupech a způsobech prohledávání informací. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí „cookies“ a podobných technologií. Další podrobnosti najdete v sekci s „cookies“ v těchto Zásadách ochrany soukromí.

· Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje: Osobní údaje o Vás můžeme získat od různých třetích stran a veřejných zdrojů.

§ 5 Náš právní základ pro používání Vašich údajů

Pro používání Vašich osobních údajů musíme mít platný základ a nesmíme shromažďovat, uchovávat nebo používat informace jinak, než jak je popsáno v těchto Zásadách. Existují čtyři způsoby, kdy můžeme mít platný základ pro používání Vašich osobních údajů:

· Plnění smlouvy: Informace, které shromažďujeme od Vás, mohou být nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu s Vámi nebo uzavřít smlouvu s Vámi.

· Souhlas: Můžete nám poskytnout souhlas, abychom Vás kontaktovali nebo sbírali Vaše informace například tím, že souhlasíte s používáním souborů cookie na našich webových stránkách. Pokud nám dáte souhlas s používáním Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas zrušit.

· Legitimní zájem: Můžeme mít také oprávněný zájem na používání Vašich osobních údajů, například abychom zajistili, že obsah našich webových stránek bude Vám i Vašemu počítači prezentován co nejúčinněji. Pokud je toto náš důvod k použití Vašich osobních údajů, musíme se ujistit, že naše zájmy nepřevyšují Vaše a že můžete proti tomuto užívání Vašich osobních údajů vznést námitky.

· Právní závazek: Nakonec, můžeme mít zákonnou povinnost používat Vaše osobní údaje určitými způsoby nebo chránit Vaše zájmy, například si můžeme vyměňovat informace s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

§ 6 Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, a to i za účelem splnění jakýchkoli právních, účetních nebo oznamovacích požadavků.

K určení příslušné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejněním Vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje a zda můžeme dosáhnout těchto cílů jinými způsoby, a platné právní požadavky.

§ 7 Webové stránky třetích stran

Tyto Zásady ochrany soukromí neovlivňují žádné webové stránky třetích stran, a to ani v případě, že je zde reference nebo odkaz na tyto webové stránky třetích stran. Obsah těchto webů třetích stran nepodporujeme. Totéž platí pro grafické prvky, jako jsou například bannery nebo zkratky, které Vás po kliknutí přenesou na jinou webovou stránku. U těchto webových stránek třetích stran prosím jděte na weby daného poskytovatele a ujistěte se, jak zacházejí s Vašimi údaji. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme Vám přečíst si oznámení o ochraně soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

§ 8 Třetí strany a zpracování Vašich osobních údajů

Pokud je to nutné a zákonné, můžeme předat Vaše osobní údaje následujícím třetím stranám:

· Našim obchodním partnerům, s nimiž nabízíme reklamu prostřednictvím společných značek a společného marketingu. Předpokladem je, aby zákon nebo Váš souhlas umožňoval takový převod. Obchodní partneři jsou navíc smluvně zavázáni používat osobní údaje pouze podle našich specifikací, před tím, než budou osobní údaje předány.

· Poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby jako hosting a moderování webových stránek, zpracování Vašich recenzí produktů a služeb, poskytování služeb call centra, hostování mobilních aplikací, analýzu dat, zpracování plateb, zpracování objednávek, poskytování infrastruktury, IT služby, služby zákazníkům, doručovací služby pro emaily a přímou reklamu, zúčtování platebních karet a audity za účelem provedení těchto služeb. I zde jsou smluvní partneři vázáni naší smlouvou podle zákona o ochraně údajů.

· Třetím stranám v případě reorganizace, fúze, prodeje, společných podniků, převodů nebo jiných dispozic týkajících se celé naší společnosti nebo všech našich aktiv či akcií a/nebo jejich částí (například v souvislosti s insolvencí nebo obdobnými řízeními), pokud je to legálně povoleno.

Kromě toho, Vaše osobní údaje předáme třetím osobám pouze pokud:

· jste dali svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1, věta 1, písm. (a) GDPR,

· je to právně přípustné a nezbytné pro splnění smluvního vztahu s Vámi podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (b) GDPR,

· existuje zákonná povinnost předávat údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (c) GDPR,

· zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR je nezbytné pro prosazení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte v nezveřejnění svých údajů nadřazený zájem hodný ochrany.

§ 9 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a platí pro Vás následující práva:

· Podle čl. 15 GDPR můžete vyžadovat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje zveřejněny, plánované období uchovávání, existence práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitky, právo podat stížnost u dozorčího orgánu, původ Vašich údajů, pokud nejsou shromážděny od nás, o předávání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace o příslušné logice.

· Podle čl. 16 GDPR můžete okamžitě požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění Vašich osobních údajů uložených u nás.

· Podle čl. 17 GDPR můžete požádat o smazání Vašich osobních údajů, které jsme u nás uložili, za předpokladu, že zpracování není nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a informací, splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo k prosazení, uplatnění, nebo obhajobě právních nároků.

· V souladu s čl. 18 GDPR máte právo získat od správce omezení zpracování, pokud jste zpochybnili přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, nepotřebujeme již osobní údaje pro účely zpracování, ale jsou požadovány Vámi pro vytvoření, uplatnění nebo obhajobu právních nároků. Máte také toto právo podle čl. 18 GDPR, pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

· Podle čl. 20 GDPR, máte právo obdržet osobní údaje, které nám poskytnete, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci.

· Podle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas kdykoli stáhnout. V důsledku toho již nemůžeme pokračovat ve zpracovávání údajů na základě tohoto souhlasu do budoucna.

· Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Obvykle se můžete obrátit na dozorčí orgán v místě Vašeho obvyklého pobytu, Vašeho pracoviště nebo sídla naší společnosti.

Tato práva můžete uplatnit kontaktováním skupiny Belupo, jak je uvedeno níže.

§ 10 Vaše právo na námitku

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písmeno f) GDPR, máte – jak již bylo uvedeno výše – právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR, pokud existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace. Vaše námitky pošlete na e-mailovou adresu uvedenou níže.

§ 11 Bezpečnost údajů a bezpečnostní opatření

Snažíme se chránit Vaše soukromí a zacházet s Vašimi osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku. Chtěli bychom však zdůraznit, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinými osobami nebo institucemi, za které nejsme zodpovědní. Zejména nešifrované údaje – např. pokud je to provedeno e-mailem – mohou být přečteny třetími stranami. Na to nemáme žádný technický vliv. Je odpovědností uživatele chránit údaje, které poskytuje, proti zneužití šifrováním nebo jiným způsobem. Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení osobních údajů a budeme Vás a jakéhokoliv příslušného regulátora informovat o porušení, pokud se to od nás zákonně vyžaduje.

§ 12 Změny těchto Zásad ochrany soukromí

Tyto Zásady ochrany soukromí můžeme bez upozornění změnit, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste si byli jisti, že jste si přečetli naše nejaktuálnější Zásady ochrany soukromí, zajišťující, že jste vždy informování, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a za jakých okolností, pokud se tak stane, je budeme sdílet s jinými stranami.

§ 13 Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany soukromí, obraťte se prosím na koordinátora ochrany údajů na adrese belupo@belupo.cz.

BELUPO léky a kosmetika, s.r.o.
Organizační složka
Černokostelecká 178/9
100 00  Praha 10 – Strašnice
IČO: 26471051